સભ્યશ્રી
૯૮૭૯૧૧૪૦૨૪

સભ્યશ્રી
૯૮૨૫૮૫૫૫૪૬

સભ્યશ્રી
૯૯૭૮૭૮૨૧૦૪

શ્રી વિસ્તરણ અધિકારી (ખેતી)

સભ્યશ્રી

શ્રી સહકારી અધિકારી (બજાર) લગત | જિલ્લારજીસ્ટાર સહ.મંડળીઓ

૦૨૯૯૨ ૨૬૪૮૯૦

શ્રીમતી હિરુબેન ભીખાભાઈ રબારી

સભ્યશ્રી
૯૮૭૯૫૧૧૮૪૬

શ્રી ઇન્દ્રસિંહ ખુમાનસિંહ પરમાર

સભ્યશ્રી
૯૮૨૫૩૨૨૩૫૪

નરેન્દ્રસિંહ કેશરીસિંહ ગોહિલ

સેક્રેટરી
૯૮૭૯૫૧૧૮૪૬