શ્રી વિસ્તરણ અધિકારી (ખેતી)

સભ્યશ્રી

શ્રી સહકારી અધિકારી (બજાર) લગત | જિલ્લારજીસ્ટાર સહ.મંડળીઓ

૦૨૯૯૨ ૨૬૪૮૯૦

શ્રીમતી હિરુબેન ભીખાભાઈ રબારી

સભ્યશ્રી
૯૮૭૯૫૧૧૮૪૬

શ્રી ઇન્દ્રસિંહ ખુમાનસિંહ પરમાર

સભ્યશ્રી
૯૮૨૫૩૨૨૩૫૪

નરેન્દ્રસિંહ કેશરીસિંહ ગોહિલ

સેક્રેટરી
૯૮૭૯૫૧૧૮૪૬

શ્રી રમેશભાઈ વિહાભાઇ જાદવ

સભ્યશ્રી
૯૯૭૮૭૬૬૫૬૦

શ્રી રાજેશભાઈ ઘનશ્યામભાઈ ઠક્કર

સભ્યશ્રી
૯૯૨૫૩૯૨૪૬૦

શ્રી દિલીપભાઈ મણીભાઈ પટેલ

વાઈસ ચેરમેનશ્રી
૯૮૨૫૩૩૯૬૨૨

શ્રી મહિપતસિંહ વજેસિંહ શિણોલ

સભ્યશ્રી
૯૮૨૫૦૨૨૯૨૭

શ્રી મદારસંગ ભાવુભા શિણોલ

ચેરમેનશ્રી
૯૯૦૪૫૫૬૧૩૭