બજાર સમિતિનું નામ અને મુખ્ય મથક તારાપુર
મુખ્ય માર્કેટ યાર્ડ તથા સબયાર્ડનું નામ ——
બજાર વિસ્તાર તારાપુર તાલુકો
નિયંત્રણ સરુ કર્યા તારીખ ——
નિયંત્રિત જણસીઓ અનાજ,કઠોડ,તેલીબિયાં,કપાસ
માફી દરો રૂ ૧૦૦ ઉપર ૦.૭૦
માર્કેટ ફીની આવક રૂ લાખમાં. ૧૨૩.૩૦
લાઇસન્સ ફીની આવક રૂ લાખમાં. ૦.૩૧
અન્ય આવક રૂ લાખમાં. ૩૦.૭૬
કુલ આવક રૂ લાખમાં. ૧૫૪.૩૭
ગુ. મા. બો. ફાળો રૂ લાખમાં. ૦.૦૦
કુલ ખર્ચ રૂ લાખમાં. ૮૯.૭૩
બચત રૂ લાખમાં. ૬૪.૬૪
કાયમી ભંડોળ રૂ લાખમાં. ૫૯૦.૬૭
બ. સ. ને મળેલ સહાય રૂ લાખમાં. R.K.V.Y ૦.૦૦
K.K.V.Y ૦.૦૦
અન્ય ૦.૦૦
ખે. પે. ની કુલ આવક કવીંટલ લાખમા. ૭.૪૪
ખે. પે. ની કુલ વે. કિંમત કવીંટલ રૂ કરોડમાં ૧૩૯.૧૦
સામા. પ્રવૃત્તિ માં સહાય ૦.૦૦