ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ તારાપુર ના સભ્યશ્રી ઓ ની યાદી (બજાર વર્ષ -૨૦૧૭/૧૮)

શ્રી મદારસંગ ભાવુભા શિણોલ

ચેરમેનશ્રી
૯૯૦૪૫૫૬૧૩૭

શ્રી દિલીપભાઈ મણીભાઈ પટેલ

વાઈસ ચેરમેનશ્રી
૯૮૨૫૩૩૯૬૨૨

નરેન્દ્રસિંહ કેશરીસિંહ ગોહિલ

સેક્રેટરી
૯૮૭૯૫૧૧૮૪૬

ખેડૂત મત વિભાગ

શ્રી ઘનશ્યામભાઈ બાબુભાઈ રબારી

સભ્યશ્રી
૯૯૨૫૩૭૧૮૨૯

શ્રી કુંવરસંગ ભુરૂભા સોલંકી

સભ્યશ્રી
૯૮૨૫૬૬૮૧૪૧

શ્રી હરદેવસિંહ જસુભા ગોહિલ

સભ્યશ્રી
૯૮૭૯૭૨૮૫૩૮

શ્રી ચંદુભાઈ માધાભાઈ પરમાર

સભ્યશ્રી
૯૮૨૫૪૭૫૭૦૫

શ્રી બીપીનસિંહ સબળસિંહ ગોહિલ

સભ્યશ્રી
૯૮૭૯૯૪૦૫૫૧

શ્રી મુળુભા કાળુભા પરમાર

સભ્યશ્રી
૯૮૭૯૯૪૧૫૩૧

શ્રી પુનમભાઈ હીરાભાઈ જાદવ

સભ્યશ્રી
૯૮૭૯૧૧૮૨૩૦

શ્રી વિજયસિંહ રણછોડજી ગોહિલ

સભ્યશ્રી
૯૯૭૯૪૭૨૬૩૦

વેપારી મત વિભાગ

શ્રી મહિપતસિંહ વજેસિંહ શિણોલ

સભ્યશ્રી
૯૮૨૫૦૨૨૯૨૭

શ્રી રાજેશભાઈ ઘનશ્યામભાઈ ઠક્કર

સભ્યશ્રી
૯૯૨૫૩૯૨૪૬૦

શ્રી રમેશભાઈ વિહાભાઇ જાદવ

સભ્યશ્રી
૯૯૭૮૭૬૬૫૬૦

સહકારી ખરીદ-વેચાણ મંડળીઓ મત વિભાગ

શ્રી ઇન્દ્રસિંહ ખુમાનસિંહ પરમાર

સભ્યશ્રી
૯૮૨૫૩૨૨૩૫૪

સ્થાનિક સત્તામંડળના નિયુક્ત પ્રતિનિધિ

શ્રીમતી હિરુબેન ભીખાભાઈ રબારી

સભ્યશ્રી
૯૮૭૯૫૧૧૮૪૬

સરકારશ્રી ના નિયુક્ત પ્રતિનિધિ

શ્રી સહકારી અધિકારી (બજાર) લગત | જિલ્લારજીસ્ટાર સહ.મંડળીઓ

૦૨૯૯૨ ૨૬૪૮૯૦

શ્રી વિસ્તરણ અધિકારી (ખેતી)

સભ્યશ્રી