ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ તારાપુર ના સભ્યશ્રી ઓ ની યાદી (બજાર વર્ષ -૨૦૧૭/૧૮)

શ્રી મદારસંગ ભાવુભા શિણોલ

ચેરમેનશ્રી
૯૯૦૪૫૫૬૧૩૭

નરેન્દ્રસિંહ કેશરીસિંહ ગોહિલ

સેક્રેટરી
૯૮૭૯૫૧૧૮૪૬

ખેડૂત મત વિભાગ

શ્રી કુંવરસંગ ભુરૂભા સોલંકી

સભ્યશ્રી
૯૮૨૫૬૬૮૧૪૧

શ્રી મુળુભા કાળુભા પરમાર

સભ્યશ્રી
૯૮૭૯૯૪૧૫૩૧

સભ્યશ્રી
૯૯૭૮૭૮૨૧૦૪

સભ્યશ્રી
૯૮૨૫૮૫૫૫૪૬

સભ્યશ્રી
૯૮૭૯૧૧૪૦૨૪

સભ્યશ્રી
૯૯૯૮૪૪૫૫૫૧

સભ્યશ્રી ૯૨૬૫૧૪૫૭૪૭

વેપારી મત વિભાગ

શ્રી મહિપતસિંહ વજેસિંહ શિણોલ

સભ્યશ્રી
૯૮૨૫૦૨૨૯૨૭

શ્રી દિલીપભાઈ મણીભાઈ પટેલ

વાઈસ ચેરમેનશ્રી
૯૮૨૫૩૩૯૬૨૨

શ્રી પ્રવીણભાઈ વેલાભાઇ વાઘેલા

સભ્યશ્રી ૯૯૦૯૪૫૦૪૯૧

સહકારી ખરીદ-વેચાણ મંડળીઓ મત વિભાગ

શ્રી મદારસંગ ભાવુભા શિણોલ

ચેરમેનશ્રી
૯૯૦૪૫૫૬૧૩૭

શ્રી ઇન્દ્રસિંહ ખુમાનસિંહ પરમાર

સભ્યશ્રી
૯૮૨૫૩૨૨૩૫૪

સ્થાનિક સત્તામંડળના નિયુક્ત પ્રતિનિધિ

શ્રીમતી પાર્વતીબેન ચેતનભાઈ વાલ્મિક

સભ્યશ્રી
૮૨૩૮૪૭૪૧૪૩

સરકારશ્રી ના નિયુક્ત પ્રતિનિધિ

શ્રી સહકારી અધિકારી (બજાર) લગત | જિલ્લારજીસ્ટાર સહ.મંડળીઓ (દત્તુભાઈ જોષી)

સભ્યશ્રી ૯૮૭૯૭૭૨૨૪૪

શ્રી વિસ્તરણ અધિકારી (ખેતી)(જગદીશભાઈ)

સભ્યશ્રી ૯૫૩૭૩૯૭૨૩૮