ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ તારાપુર ના બજાર વર્ષ -૨૦૧૭/૧૮ ના માર્કેટ ચાર્જીસ પત્રક

 

ક્રમ વિગત નિયંત્રિત કરેલ ચીજો યુનિટ મહેનતાણું

રૂ|.       પૈસા

કોની પાસે થી

વસુલ કરવા

કમીશન

ચાર્જીસ

તમામ નિયંત્રિત

અનાજ કઠોળ તેલીબિયાં

રૂ|.૧૦૦|-  ની કીંમત ના માલના વેચાણ પર ૦૦ ૩૫ ખરીદનાર પાસેથી
તોલાઈ એક ક્વિન્ટલ ૦૦ ૬૦ ખરીદનાર પાસેથી
હમાલી દર ૨૦ કિલોગ્રામ ૦૦ ૬૦ ખરીદનાર પાસેથી
ચળાઈ દર ૨૦ કિલોગ્રામ ૦૦ ૧૦ ખરીદનાર પાસેથી
માર્કેટ ફી અનાજ રૂ|.૧૦૦|-  ની કીંમત ના માલના વેચાણ પર ૦૦ ૭૦ ખરીદનાર પાસેથી
માર્કેટ ફી શાકભાજી રૂ|.૧૦૦|-  ની કીંમત ના માલના વેચાણ પર ૦૦ ૭૦ ખરીદનાર પાસેથી