ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ તારાપુર ના કાયમી કર્મચારીઓ ની યાદી

અનુ કર્મચારીનું નામ હોદ્દો મો.નંબર
નરેન્દ્રસિંહ કેશરીસિંહ ગોહિલ સેક્રેટરી ૯૯૨૫૯૧૨૬૭૮

૭૩૮૩૩૩૩૬૧૬

અજીતભાઈ જાદવભાઈ ગોહેલ ઇન્સ્પેક્ટર ૯૦૧૬૭૧૦૭૬૯
નીલેશકુમાર નટવરલાલ બેલાણી ઇન્સ્પેક્ટર ૯૯૯૮૫૯૭૯૮૪
પ્રિતેશભાઈ કરશનભાઈ રબારી ઇન્સ્પેક્ટર ૯૦૬૭૧૧૪૦૧૦
જીવરામભાઈ ખુમાનસંગ મકવાણા ક્લાર્ક ૯૯૦૪૦૭૦૬૭૯
રાજેશભાઈ મનુભાઈ રાઠોડ ક્લાર્ક ૯૦૧૬૨૯૬૫૦૫
અજીતભાઈ માધુભાઈ જાદવ ક્લાર્ક ૯૭૨૩૪૦૩૪૭૨
અમિતભાઈ અરવિંદભાઈ રબારી ક્લાર્ક ૯૮૨૪૭૫૬૯૨૫
શક્તિસિંહ જશવંતસિંહ પરમાર ક્લાર્ક ૯૯૭૪૯૪૯૩૮૨
૧૦ મેલાભાઈ વાલજીભાઈ રબારી ક્લાર્ક ૭૬૯૮૨૩૨૩૦૩
૧૧ જયંતીભાઈ પુંજાભાઈ સોલંકી વોચમેન /પ્યુન ૯૧૦૪૧૧૫૭૪૭
૧૨ ફુલાભાઈ માધાભાઈ પરમાર વોચમેન /પ્યુન ૯૬૩૮૭૬૧૯૪૧