ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ તારાપુર

નિયંત્રિત ચીજ વસ્તુ ઓની વિગત દર્શાવતું પત્રક (બજાર વર્ષ૨૦૧૭/૧૮)

અનાજ વિભાગ

ઘઉં
બાજરી
ડાંગર
ચોખા
તુવેર
જુવાર
બાવટો
કોદરા
મગ
૧૦ મઠ
૧૧ અડદ
૧૨ ચણા
૧૩ વાલ
૧૪ ચોળા
૧૫ કપાસ
૧૬ તેલીબીયા
૧૭ ગવાર
૧૮ રાજગરો
૧૯ મેથી
૨૦ અસારીયો
૨૧ તલ
૨૨ દિવેલી
૨૩ રાઈ
૨૪ સવા
૨૫ રજકો
૨૬ જીરું
૨૭ મકાઈ
૨૮ બંટી