શ્રી રમેશભાઈ વિહાભાઇ જાદવ

સભ્યશ્રી
૯૯૭૮૭૬૬૫૬૦

શ્રી રાજેશભાઈ ઘનશ્યામભાઈ ઠક્કર

સભ્યશ્રી
૯૯૨૫૩૯૨૪૬૦

શ્રી દિલીપભાઈ મણીભાઈ પટેલ

વાઈસ ચેરમેનશ્રી
૯૮૨૫૩૩૯૬૨૨

શ્રી મહિપતસિંહ વજેસિંહ શિણોલ

સભ્યશ્રી
૯૮૨૫૦૨૨૯૨૭

શ્રી મદારસંગ ભાવુભા શિણોલ

ચેરમેનશ્રી
૯૯૦૪૫૫૬૧૩૭

શ્રી વિજયસિંહ રણછોડજી ગોહિલ

સભ્યશ્રી
૯૯૭૯૪૭૨૬૩૦

શ્રી પુનમભાઈ હીરાભાઈ જાદવ

સભ્યશ્રી
૯૮૭૯૧૧૮૨૩૦

શ્રી મુળુભા કાળુભા પરમાર

સભ્યશ્રી
૯૮૭૯૯૪૧૫૩૧

શ્રી બીપીનસિંહ સબળસિંહ ગોહિલ

સભ્યશ્રી
૯૮૭૯૯૪૦૫૫૧

શ્રી ચંદુભાઈ માધાભાઈ પરમાર

સભ્યશ્રી
૯૮૨૫૪૭૫૭૦૫